Uyehla umthamo wamanzi kumadama weMpuma Koloni !

Uyaqhubeka ukuhla umthamo wamanzi kumadama aphambili kwiphondo leMpuma Koloni ngenxa yokunqongophala kwemvula. 

Ingxelo yesebe lamanzi ithi oku kungenxa yembalela ehlasela eli lizwe ukusukela kwiminyaka emibini egqithileyo. 


Othethe egameni leli sebe kwiphondo leMpuma Koloni uThandile Ngcume, uthi oomasipala beli phondo bachaphazeleke ngamandla kule meko.


“Sisabongoza abahlali nomasipala ngokubanzi ukuba baqhubeke ukusebenzisa amanzi ngononophelo nanjengoko singayazi ukuba imeko izakuguquka nini,” uthethe oko uNgcume.


Ingxelo ithi akumyinge wamashumi amathandathu anesibini eepesenti ekhulwini amadama weli phondo xa edityanisiwe. 


“Ngeli xesha kunyaka ophelileyo amanzi kumadama aseMpuma Koloni ebehleli kumashumi asixhenxe anesithathu eepesenti ekhulwini,” utshilo uNgcume.

 

Eli sebe lithi lizakuqhubeka ukubeka esweni imeko yamanzi kumadama aphambili eMpuma Koloni de iphucuke imeko yamanzi weli phondo. 

Inkampani ezihambisa amanzi eMpuma Koloni iAlgoa Water Supply System neAmathole Water Supply System zisengxakini yokuhla kwamanzi.

 

Umasipala waseChris Hani, Alfred Nzo neAmathole ngabona bathwaxeke kanobom yimeko yembalela nokuthe kwabangela ukunqongophala kwamanzi.

Amadama aphambili kumasipala waseChris Hani avale unyaka ophelileyo omile bexhomekeke kumanzi asuka koompompi.

Othethe egameni lala masipala uThobeka Mqamelo, uthi kunyaka ophelileyo banyanzeleke ukuba bandise inani loompompi abakhiwayo.

 “Sivuselela abadala oompompi logama sikwachithe imali sisenza abatsha oompompi,” utsho uMqamelo.

 

Imvula ezinethe ukusukela ekuqaleni kwalo nyaka  ziwenyuse ngokunganelanga umthamo wamanzi kumadama aphambili eMpuma Koloni. Idama laseVaal eRhawutini lilo kuphela ebelifumene umthamo wamanzi osekhulwini leepesenti.