Wondla amawaka ngephulo lakhe uBoxer eMpuma Koloni

UNombuselo Falithenjwa weFunde Foundation eme emva kweepasile zokutya azifumene kuAlfred Sidloyiya neqela lakhe lakwaBoxer e-Elliotdale.

Ubhubhane wekhorona ulixikixa ngamandla ilizwe loMzantsi Afrika! Kubemi abaninzi inxele likaKhetsekile liyazenzela, lishiya ikati ilele eziko, uluntu luthwayizela lufuna into esiwa phantsi kwempumlo kula maxesha kaxakeka.

Eyona venkilekazi ithandwayo eAfrika, uDiscount Supermarket Boxer Superstores, ulisabele ikhwelo lokunceda ngokuthi aqokelele izigidi ezibini zamawaka eerandi (R2million) ezithe zathenga iingxowa zokutya eziye zasasazwa kubantu abangaphezu kwamawaka angamashumi amane ukuqinisekisa ukuba banento esiwa phantsi kwempumlo ngeli xesha lokuhlaselwa ngamahlwantsi engqele.

AbakwaBoxer Superstores babonelele ngeshumi leepesenti ephume kwinzala yezinto ezingundoqo ezithengiswe kwiivenkile zabo ngenyanga kaMatshi noEpreli.

Le mali yabiwe ngokuthi ithiwe saa koobhazabhaza beevenkile zakwaBoxer Superstores ezweni lonke, nto leyo ebangele ukuba imibutho yoncedo engama398 etyunjwe ngokwevenkile nganye mayifumane iipakethi zegrosari ezingama10 000 ukuncedana nabo bahlelelekileyo.

“Siyazingca ngokuba sithe sakwazi ukunceda imibutho engaka ngeli xesha libi kangaka. Sibulela abathengi bethu ngenkxaso abasinika yona ukuze sikwazi ukufezekisa amakhwelo anje ngala,” utshilo owongamele uBoxer kwezonxibelelwano uMnu Andrew Mills.

Iipasile zokuqala ziye zakhutshwa ekuqaleni kukaJulayi kwaye kulindeleke ukuba lo mcimbi uqukunjelwe kwiveki yokuqala kaAgasti.

Amakhaya agcina iinkedama, amakhaya agcina ulutsha olusemngciphekweni, amakhaya abantu abadala neminye imibutho yasekuhlaleni, yonke ithe yafumana ukuhoywa zimanejala zeevenkile zakwaBoxer Superstore kuqinisekiswa ukuba zonke ziyaxhamla kwesi sisulu.

Imibutho ekwindawo ezinoBoxer Superstore ukusuka eBizana, Flagstaff, Motherwell eCleary Park nakwezinye iidolophu zaseMpuma Koloni ithe yafumana iipakethi yayo zegrosari kwiveki esiphuma kuyo.

“Sivuya kakhulu kukuba sithe sanika abathengi bethu ngokobuqu igrosari esuka kwaBoxer sisazi ukuba ukutya esibanike kona kufike ngexesha elililo kwaye kobaluncedo ngeli xesha likaxakeka. Esi sisipho sosuku lokusekwa kwethu abaya kusicinga oko!” itshilo ingqonyela yakwaBoxer eCala uMnu Yongama Maqoma.

UBoxer Superstores ubhiyozela iminyaka engama43 kulo nyaka kwaye kutshanje uvuyiswe kukuvulwa kwevenkile yabo yama300.