Xhesh’ impilo

Mtshabalalisi wamaphupha nobomi; Siyobisi, esingena sazela nentloni; Wahlutha inimba nesidima kwibhinqa nasendodeni; Izandla ziquqa zibuyelela etyesini; Kungekho mpela veki itheni; Ngokuhlwa bavasa babe zizicicivana, ibengumngcelele indlela, ikhombise kulo ndibanoyobumnyama; Ibububele nobumnandi bomzuzwana; Ikhohlisa esika Hintsa noPhalo isizukulwana; Isikhaphelela kwantsonganyawana; Ngumbulalazwe kumlisela nomthinjana.

Bathi kukutya kwamadoda oqobo; Zatsho iziyatha zishiywa ngumlomo; Abachasi bayucwa ngempakamo, abaxhasi bazi bizela impalalo; Umabile banda yena udla omdlayo, akuyi lubuyayo; Nengxwelerha zamhla mnene zaza ngabo; Tywala ulizothe, elakhohlisa ulutsha neenkonde; Ndoyiphaka bengakhange bayibonde, siya vutha isihogo mandothe; Ingaba safelwa zizazela? Masiqiqe siqonde kuqala ezizamva zodliwa zizagweba.

Ekuzeni kusa, umama kaNobhodl’etyekeza noNokuzakufa usajuxuza kule gumba gumba esithi udla ubutsha; Efunga emunca intupha, ezibetha isifuba, esiba uphila iphupha; Esithi rhabubula zonyamalala ezikade zikuhlupha; Kambe abanye ngamadlagusha babhiyozela ukubhubha “after tears” gabula makhumsha; Bafunga intshiya negqiza, bethe qhiwu imidiza; Kodludla nazo ingumdliva; Oonomokhwe nonondindwa, baduntsuza liphume ilanga abeva kudinwa.

Abacengi mpilo, baxhelelw’exhukwana kwanja zoth’ umlilo; Amaxhegwazana ale lali, mandiwathethelele, abathakathwanga baphalele; Singa khange singcamle kulo mdiliya bewu mfaxanga buba siphambene? Utywala ayilo qula sisiziba, ayohluleki inzulu kwinyele xa kumfiliba; Bonke baqala ngesavana, namhla bavusa abantu ngentseni ngenxa, yevanya…nabo begilana neekomityi, onontyintyi noxholovana; Impala-mpala ayingomsobululi weengxaki zobomi kodwa iza neengxaki kubomi; Ukunxila kwaba yimfatshoni, ayizo zigqibo ezithatyhwa ngenjongo zokuxolisa itshomi.