‘Yinkitha yemisebenzi eza kuxhanyulwa’

ISIZA sophuhliso kwezoshishino eMonti, esaziwa njengeEast London Industrial Development Zone, kulindeleke ukuba sidale imisebenzi eliqela ngenxa yemizimveliso emitsha emithandathu eza kuthi yakhiwe kulo nyaka.

Oku kubhengezwe yiNkulubaphathiswa uOscar Mabuyane kwintetho yakhe engobume bephondo ayenze eBhisho ngoLwesibini.

INkulubaphathiswa uOscar Mabuyane ethetha eBhisho UMFANEKISO: MANDLA NDUNA/ EC OTP

UMabuyane uthi esi siza saseMonti siza kudala imisebenzi eyi-1 800 xa kusakhiwa le mizimveliso. Xa sele isebenza le mizimveliso ukusukela kunyakamali ka2021/22, imisebenzi eza kudaleka iyi409.

“Eminye yale mizimveliso iza kuba yiSundale Dairy, eza kwenza umzimveliso omtsha wokubondwa kwetshizi (cheese). Kunyaka ophelileyo, isiza saseMonti sirhwebeshe abatyalizimali abalithoba abaza kubangela ukudaleka kwemisebenzi eyi-1 534 kule minyaka mibini izayo,” utshilo uMabuyane.

UMabuyane ukwabalule ukwakhiwa kwesiza sezoshishino iWild Coast Special Economic Zone, esithi iza kunceda ekuxhamliseni nasekukhulisweni koqoqosho kwimpuma yeMpuma Koloni.

INkulubaphathiswa ikwabalule ukuba iArhente yoPhuhliso lwamaPhandle eMpuma Koloni (EC Rural Development Agency) isebenzisana noMasipala waseMbhashe ukwakha iziza eziza kuxhamlisa amafama asakhasayo ayi-150 000 ze kudaleke imisebenzi eyi4 700 kwicandelo loshishino ngeentlanzi.

“Ukusukela oko saphunyezwayo isicwangciso soQoqosho lweeLwandle, sityale imali engange-R206 million ukuze kwakhiwe isiza sophuhliso loqoqosho olwayamene neentlanzi eCoega (eGqeberha). Isigaba sokuqala sale projekthi siqale ukwakhiwa kweyoMsintsi nyakenye kwaye kulindeleke ukuba sigqitywe kweyeNkanga 2021.

“Le projekthi ijolise ekudaleni imisebenzi engamakhulu amahlanu ngethuba lolwakhiwo ze ibeyi-5 600 xa sele isebenza. Yinkitha yemisebenzi eza kuxhanyulwa ngoonyana neentombi zephondo lethu leyo,” utshilo uMabuyane.

UMabuyane ukwathe: “Siza kuqhubeka silungisa iindlela zasezilalini, sakhe nebhulorho sincediswa liSebe loMkhosi woKhuselo, senze kube lula ukuhamba kubantu basezilalini.”