Yintlekele le yaseNgcobo

Intliziyo yam ibethela ukuma, Umsindo wam uthe ngcuu embonjeni, Uvalo lukhaba ugeme, Kazi benzeni na abantwana babantu? Kwabakrebe banyawo-mbini? Kazi benzeni ooyise babantu? Kwezi zilwanyana zimilenze mibini , Kazi benzeni abantakwethu? KwabaLusifa balo mhlaba, Izigebenga zixulub’uxolo, Yintlekele engafuni kuhlekelwa le, Liphalel’igazi .

Bebethi bakhusel’isizwe kanti nabo abakhuselekanga, Balandw’enkomeni kanti bayobulawa, Baxhaxhwa baxhixhinjiswa kwaxhentswa phezu kwabo, Baxhatshazwa ngoxholovane abangenalusini, Zizixhiphothi zezikrelemnq’ezafelwa zizazela, Umhlol’ufumanek’encotsheni yentaba, Kubant’abazibiz’abakhonzi, Kanti babulala ikamva labantwana ngobuqhophololo, Bebengenokohlulwa kukubulal’imiphefumlo ngezigalo, Bayaphi ubuntu?

Iyintoni na lento yokubulalana sizw’esimnyama? Kokwantoni na okukunyhukulana sizwe sakuthi? Sithandaz’umhla nezolo sithandazela uxolo, Kodwa le mpixan’inempalalo-gazi ayipheli, Le mpixan’inempalalo-gazi ayiphezi, Bubuxelegu bubuxhwili okanye bubunja kusini na? Yindlala, yintlupheko okanye bubuqili obukhatshwa bubugqwirha? Singabek’amabala namabakala sibabaze, Ingxaki iseNyanga entabeni yobudenge kwaMancoba, Seningandiheshi ningandihewuli, Kub’inyaniso ndiyayazi ngumkhumezelo phezu kohlaza, Xolani mawethu noko ngoku kwanele.

Nina bafelweyo , Zeningazenz’amakroti nizibambel’abenzi bobubi, Wuyeken’umthetho uhamb’indima yawo, Zeniqhubeke nimthembe kwaye nimthand’uQamata, Nimdumise ningathezw’amandla ngamanyundululu, Mhlawumbi niyavivinywa uba nomelele kangakanani na elukholweni, UMvelingqangi unijongile nakwelokhukho losizi, UQamata uza kunikhanyisela nakulo ntsunguzi nikuyo, Ningazenzi amaqhawe abumini, Ingalo yomthetho inde.

Lalani maqhaw’ilizwe likhohlakele, Phumlani maqhawe nishiye ezalomhlaba, Nababulali sebeqalile ukunilandela, Akukho namnye oyakuba sisimakade, Ninoyolo nina nifel’enkomeni, Usizana olungabazali nabahlolokazi, Ukushunqulwa kobomi niseze ngobuso kushiy’inkedama, Sisilonda esingasayi kuze siphole kwiintsapho, Thuthu mzi wasesipoliseni uphela, Sithi thuthu kuloo makhaya achatshazelwe ligazi kule ntlekele, Sithi ngxee kwabahleliswe phantsi ngetshova, Makube kugqibelisile.

Sibamba ngazo zozibini kwintsebenziswano kumaqhawe namaqhawekazi aseNgcobo ngomkhombandlela, Yanga sonke singabahlali singazeka mzekweni, Ze kube nokuthula noxolo kumphakathi esiphila kuwo, Iintshaba zilw’imfazwe engenagama nabamsulwa, Abakwantsasana baqubisana nezibhovu-bhobu zezinyolu-nyolu, Asinqweneli ntlekele yimbi, Makuzole kube nokuthula, Kwanele!