Zenze kakuhle zonke izithili zephondo!

Abanye babafundi abaphumelele emagqabini kweli phondo ekuqaleni nguLaai’qah Bedford waseHudson Park, Mabono Mihla eSt James S.S.S, Makhosi Lungisa waseDumezweni S.S.S, Brummer Frances weCollegiate Girls High School kwakunye noLunathi Qumba waseMpondombini S.S.S. UMFANEKISO :ABONGILE GINYA

UMphathiswa wezeMfundo ephondweni uFundile Gade uqhwabele izandla eli phondo ngeziphumo zikaGrade12 ezithe zancumisa nanjengoko iphondo lizuze u73%, lisuka ku68.1% ngo2020.

UGade uthi luninzi utshintsho olwenzekileyo kweli Sebe kuzanyanwa nokuphuculwa kwezi ziphumo nto leyo ibangele uncumo kwanokuphucuka kwazo.

Eziphumelele phambili nasemagqabini izifundo zizibalo kwakunye nezenzululwazi nebizezona zinenani elininzi labantwana abenza ezi zifundo.

Ezinkqenkqeze phambili izithili ngumasipala ombaxa iBuffalo City eku79% isuka ku73,6 ngo2020, iNelson Mandela Bay engu78, 2% isuka ku75,5% ku2020, ze iAmathole West ibe ku74,6 isuka ku63,2%, iAmathole East iku74, 4 isuka ku63,2%.

UGade ukwancome izikolo zasezilalini ezithe zaphucuka, nalapho adize ukuba ikamva leli phondo lilele kanye pha kwizikolo zasezilalini kunezo zithandwayo. Uthi ezi zikolo zasezilalini zenze kakuhle zezi kusoloko kuthethwa ngazo kuba zikwimeko embi.

UMphathiswa ubulele abaphathi, ebulela iinqununu, ootitshala, iSGB ngentsebenziswano ezikolweni ebangele ezi ziphumo zincumisayo. Uthi kwezi zifundo zezibalo nezenzululwazi ngamaphondo amathathu ankqenkqeza phambili, kuqala elaseRhawutini kulandele iphondo laKwaZulu Natal, ibe yiMpuma Koloni.

UGade ushiye umyalezo kwabo baphumeleleyo esithi mabahambe bayokwakha ngokutsha eli phondo kwaye bayokwakha ngokutsha eli lizwe loMzantsi Afrika.

Ukwathe uzibeka intloko elityeni ngokuncedisa benesebe lezeMpilo uMpendulo Ndzoyiya wesikolo iGobinamba S.S.S kwilali yaseBhaziya eMthatha, oyena uphumelele emagqabini nomele eli phondo lonke kuzwelonke. Baza kumncedisa kwizifundo zakhe zobugqirha njengoko edize ukuba ufuna ukwenza izifundo zobugqirha.

Uvale ngelithi kwabo bathe bawa endleleni bayazi ukuba ayisosiqalo kwaye ingesosiphelo esi.