Zidilikile izindlu zizandyondyo zemvula eTylden

Zizindlu ezingaphezu kwamashumi amahlanu ezidilike zishiya abanikazi bazo bengenandawo yokufihla intloko eTylden ngaseKomani.

Ingxelo yabahlali ithi ukusukela oko kuqale izandyondyo zemvula engemiyo kumasipala wesithili saseChris Hani, izindlu zabo zodaka zoyisiwe kukunyamezela.

Ukusukela oko kuqale lo nyaka, ingingqi zomasipala waseChris Hani zigagene nemvula enganqumamiyo ethe yenyusa umthamo wamanzi kwesi sithili.

UMzukisi Mtuze yinkokheli yasekuhlaleni eTylden ukwalixhoba lokudilikelwa yindawo yakhe yokuhlala.

“Sixakiwe izindlu zethu ziwile apha kwaWadi 1, imvula ayiyeki kunetha, sinabantu abadala abangamaxhoba kakhulu ngenxa yale meko,” uthethe watsho uMtuze.

Ngokwengxelo yabahlali bonakalelwe zimpahla ezindlini logama bengenayo indawo yokuhlala.

Ingxelo yezanuse zezulu eMpuma Koloni ithi ingingqi yaseChris Hani ifumene imvula enkulu kwinyanga yoMdumba ebangele ezi zandyondyo eTylden.

ITylden likhaya lokuzalwa kwenkokheli yeBlack Consciousness uSteve Biko. Ziwe phantsi iinzame zethu zokufumana uZolekwa Tutwana onguceba wale ndawo nanjengoko engakhange awubambe umnxeba wakhe. Indlala, intswelangqesho, nolwaphulomthetho zezona mpawu ziphambili zale ndawo.

Othethe egameni lesebe lokuhlaliswa koluntu eMpuma Koloni uLwandile Sicwetsha, uthi kwiintlekele ezilolu hlobo baxhomekeka kwingxelo abayifumeneyo.

“Siye siyilandele ingxaki enje ngale xa kukho ingxelo ephuma kwisebe elijongene nentsebenziswano kurhulumento singenelele ngokwengxelo esiyinikwa ngabo, sincede apho sikwaziyo.”

Ukanti lo kaSicwetsha akasinikanga mpendulo malunga nesicwangciso sabo sokwakhiwa kwezindlu eTylden.

Le ndawo ingqongwe zifama zabafuyi beegusha, iibhokhwe neenkomo. Abahlali baxhomekeke ngokukodwa kwingqesho yethutyana yasezifama.

UAbongile Mbenyana ngomnye wabahlali abakhathazekileyo ngenxa yento abayibiza ukuba kukungahoywa kwale ndawo ngumasipala.

“Sifuna ukwakhelwa izindlu ngokukhawuleza, singabantu nathi masihoywe ngurhulumente, sikhe sibone kwezinye iindawo kusakhelwa abantu izindlu, siyacela masincedwe ngokukhawuleza,” utshilo.

Kunyaka ophelileyo, iSebe lokuHlaliswa koLuntu eMpuma Koloni lidize ukuba lisemva ngokwamanani wezindlu ezimele ukuba zakhiwe kweli phondo.

Izanuse zezulu eMpuma Koloni ziqinisekise ukuba iseninzi imvula ezakuna kwiingingqi eziquka umasipala wesithili saseChris Hani.

Ukanti abahlali bathi baza kuvala uhola wendlela uN6 ukuba abafumani mpendulo.

siyabulela.mqikela@inl.co.za