Zizakuwongwa iinkampani ezikhulisa uqoqosho lwaseBhayi

Inkampani yakwaContinental yenye yeenkampani ezinkulu kwezingamashumi amahlanu ezizakuwongwa ngumasipala waseNMB. Umfanekiso: Uthunyelwe

Ziza
kuwongwa ngeembasa iinkampani ezinkulu ezisebenza kummandla waseNelson Mandela Bay nezitshotsha phambili ekukhuliseni
uqoqosho nasekuvuleni amathuba emisebenzi kubantu bale ndawo.

Usodolophu
womasipala iNelson Mandela Metro uAthol Trollip,  uxelele oonondaba kumsitho obubanjelwe kwiholo
yesixeko iCity Hall namhlanje esithi,  lo
masipala ubambisene nentlanganisela yemibutho yamashishini nophuhliso
lwamashishini alo mmandla iNelson Mandela Bay Business Chamber, iNational
Federated Chamber of Commerce (NAFCOC) ne-Eastern Cape Development Corporation (ECDC)
baza kuwonga amashumi amahlanu eenkampani ezisebenza kulo mmandla, zimbi zibalasele
ngokukhupha nokungenisa iimveliso zazo ngaphakathi nangaphandle kweBhayi
noMzantsi Afrika.

UTrollip
uthe umsitho wokuwonga la mashishini uyakubanjelwa kwindawo yoshishino
iBoardwalk ngomhla wesithandathu kwinyanga yeSilimela, esithi xa kuwongwa kuza
kujongwa kumacandelo ohlukeneyo, ebala iimveliso zobunjineli nezeenqwelo-mafutha
njengezinye, esithi bazakuwatyumba ngokubalasela kwawo kwizintlu ngezintlu.

Uthe
injongo yokunikezelwa kwezi mbasa kukukhuthaza la mashishini ukuba aqhubeke
ngokuphuhlisa abantu bale ndawo ngokubanika imisebenzi nangokukhulisa uqoqosho
lwaseNelson Mandela Metro ngeemveliso azivelisayo.

“Zininzi
izinto ezintle ezenziwa ngala mashishini ekuvuyiseni thina singabantu balapha kwaye
siwathulela umnqwazi ngenxa yegalelo lawo,” uthethe
watsho uSodolophu.

Ongumanejala
wesithili saseNelson Mandela Metro kwi-ECDC uMlungiseleli Zilimbola, uthe
abaphelelanga ukuwonga amashishini amakhulu odwa, esithi umbutho wakhe
usebenzisana ngamandla namashishini asakhasayo kwiphulo lokuphuhlisa abaniniwo
ngezixhobo nangezakhono zokusebenza ngcono kunokuba besenza.

“Sifikelele
kwixesha lokuba sinyuse umgangatho kwaye sikhulise amashishini asakhulayo ukuze
alungele ukuvelisa egqibeleleyo ngokwawo sibakhuphe ekuthengeni,” utsho
uZilimbola.