Iziphalaphala ezimanz’ andonga zithatha isicoco saseQonce

KULE veki amagqiyazana amane aza kulala ethwele isithsaba sikaMiss King William’s Town 2021.

Enye kwezi ntwazana iza kuphumelela isicoco sikaMiss King William’s Town, Miss King William’s Town 1st runner up, 2nd runner – up noMiss King William’s Town Public Choice.

UMiss King William’s Town lukhuphiswano loonobuhle olwaqalwa yimvumi yegospile u-Unathi Ndzube ekunye nentombi yakhe uNonelela Melissa Ndzube onguMiss Teenager SA National Director Choice 2019 .

Ecacisela I’solezwe lesiXhosa ngolu khuphiswano, uUnathi Ndzube uthi uhambo lukaMiss King William’s Town lalo nyaka luqale ekuqaleni kwenyanga yoMdumba.

“Olu hambo lonyaka wonke luneemfundiso ezininzi, iimfundiso ngezakhono zobunkokheli, indlela yokuzihlonipha nokuziphatha njengonobuhle, ukuziphatha kumakhasi onxibelelwano, ukwenza udliwanondlebe kwiindawo ezifana noonomathotholo nokuninzi,” kucacisa uNdzube.

UNdzube uthi ezi ntwazana zinikwa umsebenzi wokusebenzela uluntu ngeli xesha zisaphekwa unyaka wonke.

“Siyayigxininisa eyokusebenzela uluntu nanjengoko sikhumbula intetho [yesilungu] ethi ‘it takes a village to raise a child’. Siye sinike umntwana ngamnye umsebenzi angathanda ukuwenzela uluntu,” kubalisa uNdzube.

UNdzube uthi bakhangela iintwazana ezikwiminyaka eli16 ukuya kuma25 ubudala.

“Asikhangeli mzimba mncinci okanye mkhulu, omde okanye omfutshane. Sinenkolelo yokuba abanye badinga nje ukungenela uMiss King William’s Town ukuze bazibone ukuba bangoobani kwaye bamele ntoni. Yiyo loo nto uMiss KWT eluhambo lokukhangela ukuba umntwana lo ugqwesa kweli phi icala, ” kutsho uNdzube.

Uthi konke oku kwenzelwa ukunciphisa ukukhulelwa kwabasafikisayo kwanokusetyenziswa kweziyobisi.

“Sikwenza konke oku ngokubanika amaphulo aza kwakha ikamva labo,” kutsho uNdzube.

NgoMgqibelo we18 kweyoMnga 2021, ezi ntwazana zine ziza kube zithwaliswa isithsaba eUniversity of Fort Hare kwikhampasi eseBhisho.

Abaphumelele kuMiss King William’s Town 2020 bingu-Isipho Madondile, i1st runner-up nguKhanya Sindaphi, ze i2nd runner-up ibe nguBuhle Bikitsha.

Amatikiti afumaneka ngeR150, iVIP yiR250 eTBY Boutique eQonce.