Kumabonakude wakho kule veki

Muvhango

UAzwindini usela iyeza ekungafanelekanga ukuba alisele. UShonisani utyhola uMulimisi ngokusebenzisa umthi.

UVho-Masindi utyhola uSasan ngokufaka iyeza ekutyeni kuka-Azwindini. UMpho unemibono yokuba indawo yakhe isecalani kukaMulimisi. Ukhathazekile uAzwindini sisaziso esenziwa nguGizara. Uyavutha ngumsindo uOnika. UAzwindini wenza okungavumelani nesiko.

Ubomi bukaVusi busengozini, kwaye akakho onokumsindisa. UAzwindini ugaxeleka engozini.

Isidingo

UTyson unesikrokro yindlela uNikiwe ajike ngayo izinto. UEddie utyelela uGabriel ngeliya- kumlumkisa ngengcwaba ajongene nalo.

UTyson noAngelique bafumana iziphumo kwiinjineli ngoShaft 8. ULerato ucinga ukuba kungangcono xa yena noSechaba benokubonana nemarriage counsellor. Ugeorgie Zamdela unika uNina umyalelo othi makasuse uObakeng empilweni yabo.

Amazwi amnandi aphuma kuGabriel akonelanga ukwenza uMatlala ukuba abengakuye.

Rhythm City

Usapho lukaJafta luphazanyiswa kukugaleleka kukaMkhushulwa. UPuleng ulahlekelwa ngumsesane wakhe womtshato.

UZolani uzazisa kuKop njengomntu othandanda noReneilwe. UPuleng noThemba bazama kangangoko ukwahlukana. Usis Bee ufumanisa ukuba uMkhushulwa mncinane kunoJafta. Inkosikazi engaziwayo iyagaleleka, nalapho ikhangela uReneilwe.

UNomalanga uzenza umntu osebenza kwaHR xa ekhangela uReneilwe.

Generations

UKarabo uyazi ukuba uphelelwe ngamandla ngoku, ngako oko lixesha lokuba uTau athabathe apho ayeke khona.

UNamhla ufumanisa ukuba kungenzeka ukuba umama wakhe ubenyanisile ngoJack. Ipolisa eliphanda ukubulawa kukaBra Pops liyagaleleka kwindawo yentselo. Luyalwa usapho lakwaMoroka esidlangalaleni, phambi koonondaba. UGetty uzama ukulungisa izinto noMax.

UKarabo ugxotha othile wosapho kwikhaya labo. UTebogo ulumkisa uMazwi .

Scandal

ULayla wenza isigqibo esinokuba neengxaki kubudlelwane bakhe noQuinton. UGloria ufumana iinkcukacha ezimphatha kabuhlungu.

Lowo ukufutshane noNaledi, ubonakala enobungozi, ukanti uLayla wenza isaziso esothusayo. ULayla uxhalabile ziziphumo zokuvelileyo. Kukhona okhuthaza uGrace ukuba aze athi kulungile kuRomeo.

UNdumiso ufumana umsebenzi onzima. Umama kaNaledi uvenza okuthile kubomi bakhe obadlulayo.