ULucy weGenerations ubaphuza nge-R10

UManaka Ranaka esimazi kakhulu ngendima kaLucy Diale kumdlalo weSABC 1 iGenerations- The Legacy, ubonakalise uthando lwakhe kumntwana oyintombazana ngokusungula iphulo elinjongo zokupha abantwana abangamantombazana abasese sikolweni nabatsala nzima iziqhusheki ezisebenza xa oyintombazana esexesheni (sanitary towels), nabathi baye bahlale ekhaya “ngeli xesha lenyanga”.

Iphulo lakhe ulibiza #KeepAGirlChildAtSchool -1 Kiss for R10.

Ngokubonakala kwezinto, kubukeka ngathi le mali izuzwe kulo mathu-mathu wokuphuzana iya ngqo kwitasi yokuthenga ezi ziqhusheki.

Kwimifanekiso ayifake kwikhasi lakhe le-Instagram, uManaka ubonwa ephuza indoda ethile mhlawumbi ngale-R10.