Abafundi abaluva ulwimi lwenkobe

Abafundi besikolo samabanga aphantsi iNgilosi Primary ese-Umlazi eThekwini, bezama ukuphendula umbuzo katitshala. UMFANEKISO: GCINA NDWALANE

EKAPA: ISEBE lezeMfundo eNtshona Koloni lithi lizakuphanda unobangela wokwehla kwezinga lokufunda emva kokuba iProgress in International Reading Literacy (PIRLS) ka2016 ikhuphe uphando oluzoba umfanekiso owethusayo ngakwizinga lokufunda kumabanga aphantsi kweli lizwe.

Nangona eli phondo libekwa kwindawo ephezulu kuzwelonke ngokolu phando, abezemfundo bathi aboneliseki. Olu phando lubonisa ukuba phantse abafundi abayi 78% kuGrade 4 abakwazi ukufunda ngolwimi lwabo.

I-Limpopo inqenqeza phambili ngokungakwazi ukufunda kwakweli banga likaGrade 4 ngo-90.8%, iNtshona Koloni inepesenti ephantsi ngo-55 ilandelwe yiRhawuti nge 68.5% neFree State nge 73.4%.

Isithethi sesebe lezemfundo kweli phondo uJessica Shelver uthi: “Xa sithetha, i45% yabafundi baseNtshona Koloni kuGrade 4 bayakwazi ukufunda beve ukuba kuthiwani na ngolwimi lwabo xa kuthelekiswa ne 9.2% eLimpopo ne22.1% kuzwelonke.  Nangona sixolile kukwenyuka kwezinga lokufundisa kweliphondo- isothusa eyokuba i55% yabafundi bethu bakaGrade 4 abakwazi ukufundela ukuva ukuba kuthiwa ni na.  Le nto ibanegalelo elibi nanjengoko iye ikhokelele ekuyekeni phakathi ukufunda,” utsho.

U-Shelver uthi sele ethethe nonobhala uBrian Schreuder osele ecele abaphezulu beze necebo lokuphelisa le meko. “Kufuneka siphande izizathu zokuba kutheni abafundi bethu bengaqhubi kakuhle. Kwaye kufuneka bonke abayinxalenye ukuphuhlisa imfundo babekwe ityala. Asinakuphumla ngaphandle kokuba abafundi bafumane imfundo ekwizinga eliphezulu yonke imihla. ”

Uthi enye into eyenza ixhala kukuba ezi ziphumo zophando lwePIRLS zibonisa ukuba izinga lokufunda alikenyuki ukususela ngo2011.