Batye tyum ngoMbina-Mthembu

IMPENDULO ye-Ofisi yeNkulumbuso mayelana nengxelo yoMkhuseli woLuntu equlathe indlela eyadyarhazwa ngayo imali eyayihlelelwe izikhumbuzo nomngcwabo kaNelson Mandela, itye tyum ngoMlawuli Jikelele wale Ofisi uMarion Mbina-Mthembu owayeyintloko yesebe lezezimali ephondweni ngethuba kubhubha uMadiba.

UMkhuseli woLuntu uAdvocate Busisiwe Mkhwebane ukhuphe ingxelo yakhe malunga nokuchithwa gwenxa kwemali eyayihlelelwe imisitho yezikhumbuzo kwanomngcwabo kaMandela. Le mali yayikhutshwe liphondo phantsi kweliso likaMbina-Mthembu.

Noxa nje uMkhwebane esithi yimali ekwi-300 yezigidi zeerandi eyaphunyezelwa ukulungiselela umngcwabo kaMandela, iphondo liyakukhaba oku lisithi le mali yayikwi-R35.9 million kuphela. UMkhwebane uthi inyathelo lokuphunyezwa kwale mali lwalungekho semthethweni, watsho esithi izenzo zikaMbina-Mthembu zazingekho semthethweni futhi zizimpawu zolawulo olunobu bhutyu-bhutyu.

Lo kaMkhwebane ukwathe inyathelo lokufakwa kwemali engange-R250 000 kwibhanki kaNkulumbuso Phumulo Masualle, owayengumphathiswa wezezimali ngelo xesha, lalingekho semthethweni.

Isithethi kurhulumente wephondo uSonwabo Mbananga, uthi uMasualle wachitha kuphela amawaka amahlanu kule mali, futhi nalo nkcitho ibhalwe phantsi ngelithi yasebenza njani. UMbananga uthi uMasualle enye imali (R245 000) wayalela ukuba ibuyele kwindawo ebivela kuyo.

Noxa nje engalikhankanyanga igama likaMbina-Mthembu, uMbananga uthi amagosa eQumrhu loPhuhliso laseMpuma Koloni (ECDC) abandakanyekayo kolu dyarhazo agxothwa ze amanye anqunyanyiswa logama abanye bejongene neenkqubo zomthetho.

Kule veki, isithethi seDA kuzwelonke uRefiloe Nt’sekhe uvule ityala kumapolisa aseFleet Street eMonti, elivulela uMbina-Mthembu.