Baza konyula iinkokheli ngekhompyutha kwiDA

Inkokheli yeDA eMpuma Koloni uNqaba Bhanga useza kuqhuba nesikhokelo UMFANEKISO: Elugcinweni

Yonke into imi ngobume kwinkongolo yeDemocratic Alliance yaseMpuma Koloni ekulindeleke ukuba yonyule isikhokelo esitsha sephondo kwiveki ezayo, isebenzisa ubuxhakaxhaka bale mihla.

Akukho bathunywa baza kungungelana kwindawo enye kule nkongolo, elowo nalowo uza kuthabatha inxaxheba ngomatshini wakhe onyule isikhokelo futhi anike uluvo lwakhe kwimixholo exoxwayo.

Le nkongolo, ekulindeleke ukuba kuthabathe inxaxheba abathunywa abangaphaya kwamakhulu amathathu, yeyokuqala ukuqhutywa ngolu hlobo eMzantsi Afrika.

Iinkongolo eziliqela eziquka ezengingqi zeANC eMpuma Koloni ziye zalibaziseka ngenxa yentsholongwane yeKhorona.

Isithethi seDA eMpuma Koloni, uMlindi Nhanha, uthi eli nyathelo lenkongolo eza kubanjwa kusetyenziswa ubuxhakaxhaka bale mihla, lixela ukuba lo mbutho ukwizandla ezihle kweli phondo.

“SiyiDA eMpuma Koloni siza kwenza imbali ngokusindleka inkongolo yezopolitiko yokuqala eMzantsi Afrika kusetyenziswa ubuxhakaxhaka bale mihla, ngomhla wamashumi amabini anesithoba (29) kweyeThupha.

“SiyiDA sizinikele kwidemokhrasi yangaphakathi embuthweni nokuphendula kubaxhasi bethu. Siza kuqhuba nokuza nezisombululo ezinobuchule kwimingeni eliqela esijongene nayo ngenxa yokuvalwa kweentshukumo ngenxa yeCovid-19,” utshilo uNhanha.

Kule nkongolo, oyinkokheli yeDA ephondweni uNqaba Bhanga kulindeleke ukuba aphinde aqhube nesikhokelo asithathe kuAthol Trollip ngo2017, emva kokuba igama lakhe lithe laphakanyiswa ngaphandle kokuphikiswa. Usihlalo wephondo kwiDA uAndrew Whitfield naye kulindeleke ukuba aqhube kwisikhundla sakhe emva kokuba igama lakhe liphakanyiswe ngaphandle kokuphikiswa.

Isikhundla ekulindeleke ukuba kukhutshiswane ngaso sesikaSekela Nkokheli ephondweni apho uBobby Stevenson, Terence Fritz, Chantel King noDharmesh Dhaya kulindeleke ukuba bavane amandla.

Esinye isikhundla ekuza kutshiswana ngaso sesikaSekela Sihlalo wephondo apho uMarshall von Buchenroder, Yusuf Cassim, Vicky Knoetze noWonga Potwana kulindeleke ukuba baqubisane.