Iinkcukacha zomngcwabo kaAkhumzi zibhengeziwe

INKONZO yesikhumbuzo yomsasazi nomvelisi weenkqubo zikamabonakude
uAkhumzi Jezile iza kubanjwa ngoLwesine.

UJezile usweleke kwingozi yemoto kufutshane neKomani
eMpuma Koloni ngoMgqibelo kusasa.

Kwale ngozi inye isube umphefumlo wemvumikazi uSiyasanga
Kobese nomdlali kamabonakude uThobani Mseleni.

Nazi iinkcukacha zenkonzo yesikhumbuzo nomngcwabo:

 Inkonzo yesikhumbuzo: 

Umhla: Lwesine, 3 Canzibe

Ixesha: 14:00

Indawo: Rhema
Bible Church
,
Randburg

Inkonzo yomngcwabo:

Umhla: Mgqibelo, 5 Canzibe

Ixesha: 09:00

Indawo: Rhema
Bible Church
,
Randburg

 

Inkqubo yomngcwabo iyakuthi iyokugqityezelwa eWest
Park Cemetery.