Iiyure ezisixhenxe zengoma nomjayvo!

LIXESHA lobumnandi ngokwenene eli, ngapha nangapha ziziyunguma.

Ngomso, umhla we-24 kweyeNkanga, eCastle Pub & Braai Lounge eQuigney eMonti kuzakube kubanjwe umcimbi obizwa -A Night With AgentLungaz Only.

Ngobu busuku, uAgentLungaz uzakube ekrun’ amaqhosha wama-1s & 2s iiyure ezisixhenxe.

Ecacisela I’solezwe ngokuza kuqhubeka: “ Ndizazohlula kabini ezi yure, ezine zokuqala ndizakudlala uhlobo lwee-Vinyls, ze iiyure ezintathu zokugqibela ndidlale iiCDs.”

Oku izakube ikokokuqala uAgentLungaz esenza ikhonsathi elolu hlobo, kwaye uthi ufuna ibeyinto eqhubekeka unyaka nonyaka. UAgent Lungaz nguLunga Kolwapi oyinzalelwane yaseMonti, nowaduma njenge-DJ ngo2004.

“Abantu baseMonti izakube ikokokuqala befumana olu hlobo lolonwabo, zange yenzeka,” utshilo.

Ekwaveza nento yokuba inkuthazo yokwenza oku uyifumene kuBlack Coffee no-Julian Gomes abasele benze olu hlobo lwembizo.

Kwiseti kaAgent Lungaz sizakube sonwabele iingoma zaseMzantsi nezaphesheya kweelwandle.

Ubalule iingoma zoo-Kingwave, Mash, Avi Suban nabanye.

Lo mcimbi uxhaswa yiBallentines Whiskey Stay True neRedbull. Amatikiti afumaneka nge-R70 emnyango, ziyaqala ukuwa ngentsimbi yesibhozo ngokuhlwa! Ungaphoswa!