IXolilizwe SSS ifuna u100%

Inkabi yenkomo emhlophe namabalana amnyama kwisibaya saKomkhulu eNqadu iphiwe iXolilizwe SSS ngenxa yeziphumo zayo IMIFANEKISO: ITHUNYELWE

ISIKOLO saseNqadu kuGatyana iXolilizwe Senior Secondary esifumene u83% kwiziphumo zikaGrade 12 ka2019, ngoku sifuna u100% kwaye ngokokutsho kwenqununu uSizo Butshingi, oku “kuza kwenzeka”.

IXolilizwe SSS, ethiywe ngoKumkani Xolilizwe Sigcawu ongutata weKumkani esandul’ ukukhothama uZwelonke Sigcawu, ibifudula isaziwa njengezinye zezikolo ezingaqhubi kakuhle kwiziphumo zokuphela konyaka kuGrade 12. Ngamatyeli avisayo iXolilizwe ingakwazi ukudlula ku30%. Ngo2017 uGrade 12 wesi sikolo wazuza u14.5% logama ngo2018 esi sikolo besiku25.6%.

Emva kokufika kukaButshingi kweyoMqungu 2019, uGrade 12 waseXolilizwe uphumelele ngo83%. Abafundi abebebhala bebengamashumi asixhenxe anesixhenxe (77), ze kwaphumelela abangamashumi amathandathu anesine (64). Kwaba baphumeleleyo, amashumi amathathu anesihlanu (35) kubo aphumelele ngeBachelor (ekungenisa eyunivesithi) ze amashumi amabini ananye (21) baphumelela ngeDiploma (ekungenisa kwiyunivesithi yezobuchwepheshe) logama isibhozo siphumelele ngeHigher Certificate (ekungenisa kwiyunivesithi yezobuchwepheshe okanye kwiTVET College).

Kwakhona, iXolilizwe ifumene iiDistinctions (ukuphumelela emagqabini) ezingamashumi amabini anesihlanu (25).

Ngenxa yoku iKomkhulu lamaXhosa eNqadu liyiphe inkabi yenkomo iXolilizwe SSS, lisithi liyabulela ngeziphumo ezihle. IKomkhulu lithi oku ibiyinto ebiza kumenza agcolode lulonwabo ongasekhoyo uKumkani Zwelonke Sigcawu.

UButshingi uthi uchulumance kakhulu zezi ziphumo kuba iXolilizwe ibisemngciphekweni wokuphulukana nabafundi. “Ndifike kweyoMqungu 2019 abafundi, besikolo sisonke, bengamakhulu amathathu (300) kodwa uthe uphela unyaka babe bekwi-1 069. Kulo nyaka (2020) abafundi besikolo sisonke bakwi-1 200,” kutsho uButshingi.

UButshingi uthi into ebiphambili kuye ibikukuvuselela ukuzidla kukaKumkani Zwelonke ngeXolilizwe. “Ndibulela intsebenziswano yabazali, ndibulela inkxaso kamhloli uMnu. T. Mahlanyana, ndibulela ikomiti yebhodi elawula isikolo (SGB) kwaneNdlu yobuKumkani.”

UButshingi uthi indlela asebenza ngayo kukuqinisa amatyathanga obudlelwane nentsebenziswano kuwo wonke umntu ekufanele ukuba uthabatha inxaxheba kwimfundo yomntwana.

UButshingi usuka kwisikolo Isolomzi SSS kuCentane awasithatha wasibeka emagqabini ngeziphumo kwanemisebenzi emihle. Uthi ngoku ebefika eXolilizwe nyakenye bebezigqalisele ukufumana * -75% kwiziphumo zikaGrade 12.

Ngaphandle kwezifundo, iXolilizwe ikwaqhuba kakuhle nakwezemidlalo. Kunyaka ophelileyo iXolilizwe iphumelele itumente yebhola ekhatywayo ebixhaswa yi-Ulwazi Project. Sithetha nje omnye wabadlali kule tumente, umfundi waseNqadu eXolilizwe, uya eNgilane uyokulola ulwazi lwakhe kwezemidlalo nakwizifundo.