Licela iivoti kuwe iqela laseMthatha

Amalungu eqela EBMQ yaseMthatha uSandi Maqokolo, Kwandiwe Maqokolo, Luvuyo Ngqeketho, Mava Mafumba kwakunye noLuyanda Matanzima.umfanekiso: uthunyelwe.

Iqela lomculo wegospile elithandwa kunene luluntu, nelikwadume ngokuxhuma xa liseqongeni i-EBMQ eMthatha licela iivoti kubalandeli balo nakuluntu jikelele kulandela ukuchongwa kwabo kumawonga e-Independent National Gospel Music Awards (INGOMA) azakube ebanjelwe eGoli kule mpelaveki.

Eli qela i-EBMQ (Evangelical Best Men Qintet) lichongwe amatyeli amabini kula mawonga. Elokuqala yi “Best Traditional Album” ngengoma yabo ethi Unabantu Bakho Thixo. Elesibini yiAlbum of the Year.

Oncokolele I’solezwe lesiXhosa uSandi Maqokolo, ilungu le-EBMQ, uthi bayakuvuyela oku kuba lityeli lokuqala ngqa bechongwa kumawonga kazwelonke. Uthi baqhele ukuchongwa kumawonga esekuhlaleni okanye ephondweni. “Ukusivotela kwethu akuzubalilize kuthi kuba ikwakukusixhasa kwanokusikhulisa.

“Siselelona qela lisadibeneyo oko sathi saqala ukucula sisabambene asizange sakhe saxabana. Okwasincedayo kukuba saqalela enkonzweni. Ngoku siyafana nokuba sizalwa ngumntu omnye. “Sikwangabafana abakhuliswa ngoomama bodwa bengekho ootata kwimpilo zethu,” utshilo uMaqokolo.

EBMQ yaqala ngonyaka ka2000 besezidyongwana, amalungu ayo ayephakathi kweshumi elinesibhozo ukuya kumashumi amanini ananye ubudala. Ingoma abaqala ngayo eyayidume kakhulu yayisithi “Andigcwali ngo-7 Ndiphakamisa Amagama Amathathu”.

UMaqokolo uthi zintathu kuphela iimbasa asele bezifumene ukusukela ngonyaka ka2000. Lo kaMaqokolo uthi abakayeki ukonwabisa uluntu xa beseqongeni, akukabikho nto ihlukileyo kuba bafuna ukwaziwa ngohlobo olunye, nolulodwa.

Eli qela lithi lifuna ukuba ngumzekelo nakubanye abanqwena ukukhula kumculo wokholo.

Bathi sele besebenzisene nemvumi eyaziwayo uLusanda Mcinga nanjengoko beshicilela kwinkampani yakwaGallo. Ezinye iimvumi abasele besenzisene nazo ziquka uBetusile. Xa ufuna ukubavotela ucofa Best Traditional Album EBMQ, uthumele umyalezo ku 40439. Uphinde ucofe uAlbum Of The Year EBMQ uthumele ku 40439.