Lisamisiwe ityala likaPanayiotou

Liphinde lahlehliswa kwakhona yinkundla yamatyala aseBhayi ityala losomashishini uChristopher Panayiotou (28) ekunye natyholwa nabo ngoMvulo.

Eli tyala limiselwe umhla wesithathu kwinyanga ezayo. Uthe tshe ezinkundleni ekunye noSizwe Vumazonke kwakunye noSinethemba Nenemba atyholwa nabo.

UPanayiotou, ujongene netyala lokuxhwila kwanokubulawa kwenkosikazi yakhe uJayde nowayengumfundisi ntsapho eTinarha kwinyanga kaTshazimpuzi kunyaka ophelielyo. Sele ligqiba unyaka sithetha nje eli tyala.

Ityala liye lamiselwa ukuba igqwetha loburhulumente lizakunabisa amaphepha kaNombembe phambi kwenkundla.

UJayde Panayiotou wafunyanwa ebhubhile enamanxeba eembumbulu.