Oonogada abonelisekanga

Molweni kwi-I’solezwe, singoonogada abasebenza ngaphandle kweMonti kwezi ndawo zilandelayo: eMdantsane, Qonce, Peddie, Mthatha, Komani kunye neRhini sibhatalwa imali encinci.

Sicela abasemagunyeni khe basilungiselele kuba kwakuvunyelenwe ngabaqeshi nabasebenzi kunye nemibutho yabasebenzi ukuba sizakubhatalwa ngeRate yaseMonti, yona iMonti ibhatalwe ngeRate yaseKapa, Bhayi, Rhawutini njalo-njalo. Lo nto ke yenzeke konoogada base Monti kuphela.

Umvuzo wethu mncinci kakhulu kodwa senza umsebenzi omnye. Sicela urhulumente angenelele kule meko siyaphela singonoogada.

– Unogada, eFort Jackson

THUMELA EYAKHO INCWADI EYA KUMHLELI KU:

063 743 9538

ngeSMS okanye ngoWhatsapp