UKHUPHISWANO:

Sineekopi ezilishumi elinesihlanu zale ncwadi ingu-Uvimba Wesihobe; phendula umbuzo lo kuWhatsapp: Ngubani oququzelele iBizana Literacy Week? Thumela impendulo yakho ngeSMS okanye ngoWhatsapp

ku: 063 743 9538